Press Conference: Gazprom’s Power Generation Strategy

Photo
Denis Fyodorov
Denis Fyodorov