Heads of CODD

from 1961 to 1971

Dzabo Alikov

alikov.jpg

from 1971 to 1972

V. Shibnev

mrx.jpg

from 1973 to 1974

Vasily Dinkov

dinkov.jpg

from 1974 to 1976

Viktor Konovalov

konovalov.jpg

from 1976 to 1977

Sergey Kashirov

kashirov.jpg

from 1977 to 1991

Vladimir Khalatin

khalatin.jpg

from 1991 to 1994

Anatoly Vorotyntsev

vorotyntsev.jpg

since 1994

Boris Posyagin

posyagin.jpg