Gazprom Transgaz Tomsk employees celebrate Victory Day

PhotoSubsidiary News
Gazprom Transgaz Tomsk employees celebrate Victory Day
Gazprom Transgaz Tomsk employees celebrate Victory Day
Gazprom Transgaz Tomsk employees celebrate Victory Day
Gazprom Transgaz Tomsk employees celebrate Victory Day
Gazprom Transgaz Tomsk employees celebrate Victory Day
Gazprom Transgaz Tomsk employees celebrate Victory Day
Gazprom Transgaz Tomsk employees celebrate Victory Day
Gazprom Transgaz Tomsk employees celebrate Victory Day
Gazprom Transgaz Tomsk employees celebrate Victory Day
Gazprom Transgaz Tomsk employees celebrate Victory Day
Gazprom Transgaz Tomsk employees celebrate Victory Day