Gazprom dobycha Noyabrsk

Photo
Gas dehydration plant, Vyngayakhinskoye gas field
Booster compressor station, Zapadno-Tarkosalinskoye gas field
Welding operations, Gubkinskoye gas field
Shift Workers Housing Vyngayakhinskoye gas field