People


Nikolai Baibakov

1911–2008

Viktor Budarin

1935–2014

Viktor Chernomyrdin

1938–2010

Vasily Dinkov

1924–2001

Boris Fyodorov

1958–2008

Sabit Orudzhev

1912–1981
   
               

Alexey Kortunov

1907–1973

Alexander Kozlov
1952–2017

Valery Musin

1939–2015

Mikhail Sidorenko

1914–1987

Vladislav Strizhov

1930–1992

Rem Vyakhirev

1934–2013